VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem obytného vozu

Všeobecné podmínky:

 • K řízení obytného vozu (dále jen "vozidla") požadujeme řidičské oprávnění skupiny B, minimální věk 22 let, 2 roky praxe
 • Při zapůjčení doložit 2 platné doklady totožnosti (řidičský průkaz a občanský průkaz/pas). Číslo OP/pasu bude zapsáno do smlouvy o pronájmu movité věci (obytného automobilu)
 • Vozidlo může řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené ve smlouvě
 • Nájemce plně odpovídá za jakékoliv škody, způsobené chováním a jednáním svým, či jiných spolucestujících. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad
 • Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámky, včetně bezpečnostních zámků, k zamčení dveří)
 • Veškeré vybavení vozidla používat pouze k účelu, ke kterému je určeno

Rezervace, platební podmínky a storno poplatky:

 • Nájemce se zavazuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami pro pronájem obytného vozu. Tyto jsou umístěny na webu www.subydlik.cz. Odesláním rezervace nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že byl seznámen a souhlasí v plném rozsahu s těmito podmínkami
 • Předběžná rezervace vozidla na daný termín platí pouze po dobu pěti pracovních dnů. Nájemce v den rezervace obdrží prostřednictvím e-mailu zálohovou fakturu s datem splatnosti. Pokud do uvedeného data nebude zálohová faktura uhrazena, termín se uvolní a bude dále nabízen jako volný
 • Výše nájemného je uvedena v ceníku
 • Výše rezervační zálohy činí 50 % z ceny pronájmu
 • Doplatek zbylé částky musí být uhrazen min. 30 dní před zapůjčením vozu. Pokud bude termín rezervován v kratší lhůtě, bude muset být uhrazena celá částka do pěti pracovních dnů
 • Podmínkou pro zapůjčení vozidla je složení vratné kauce ve výši 30 000,- Kč na pokrytí možných škod způsobených nájemcem (viz. Sazebník)
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek 1 500,- Kč. Jedná se o poplatek za přípravu vozidla bez ohledu na dobu pronájmu (vyčištění, AdBlue, chemikálie do WC, doplnění kapaliny do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, kontrola tlaku a stavu pneumatik), školení a poučení před převzetím, administrativa, dálniční známka CZ, 2 PB láhve
 • Storno poplatky, pokud rezervaci zruší nájemce:
 • více jak 30 dnů před datem účinnosti smlouvy činí 50 % z celkové ceny pronájmu
 • 30-20 dnů před datem účinnosti smlouvy činí 90 % z celkové ceny pronájmu
 • méně jak 20 dnů před datem účinnosti smlouvy činí 100 % z celkové ceny pronájmu
 • Odůvodněné storno ze strany pronajímatele je možné kdykoliv
 • Storno poplatek, pokud rezervaci zruší pronajímatel:
 • vždy vrácení 100 % z již uhrazené částky

Převzetí a vrácení vozidla:

 • Při převzetí vozidla bude pronajímatelem i nájemcem podepsán předávací protokol, jenž bude obsahovat odsouhlasení obsahu vybavení a technického stavu vozidla
 • Nájemce má možnost si vozidlo při převzetí řádně nafotit, aby při vrácení vozidla mohl při případném zjištění poškození prokázat prostřednictvím fotodokumentace, že vina není na jeho straně
 • Vozidlo se přebírá a vrací vždy s plnou nádrží pohonných hmot (možnost čerpat pouze na čerpacích stanicích)
 • Vozidlo se vrací nepoškozené a čisté (odpadní nádrž na vodu i WC prázdné). V případě nedodržení podmínek čistoty se účtuje poplatek ve výši 1 000,- Kč. Při silném znečištění (barva, bláto, znečištěné čalounění apod.) se účtuje poplatek ve výši 5 000,- Kč. V případě poškození nebo ztráty vybavení se stanoví poplatek dle platného sazebníku (tuto skutečnost sdělte při vrácení vozidla)
 • Při vrácení vozidla bude smluvními stranami na základě předávacího protokolu odsouhlasen stav uvedený v předávacím protokolu. V případě poškození bude toto zapsáno a vyčísleno v protokolu. Cena poškozených věcí bude odečtena z vratné kauce. Vratná kauce bude vrácena až po vyčíslení škody
 • Při vrácení vozidla je nutno vrátit i veškeré doklady (technický průkaz, zelená karta) k vozidlu, včetně zapůjčených klíčů
 • Převzetí i vrácení vozidla zabere cca 30-60 minut. Na konkrétním čase se lze individuálně domluvit
 • Vozidlo je možno předat nájemci jeden den před dobou zahájení pronájmu od 18:00 hod. do 20:00 hod., přičemž doba vrácení je stanovena nejpozději v poslední den pronájmu do 16:00 hod.
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení vozidla bez předchozí e-mailové či telefonické dohody s pronajímatelem, bude nájemci účtována smluvní pokuta, která je specifikována ve smlouvě o pronájmu movité věci (obytného automobilu)

Co je zakázáno

 • Přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (prskavky, svíčky atd.) pod pokutou 10 000,- Kč
 • Zákaz vstupu a přeprava zvířat včetně domácích mazlíčků
 • Zákaz vstupu v silně znečištěné obuvi
 • Zákaz jakékoliv úpravy na vozidle (technické, vizuální: polepování, vrtání, řezání, atd.)
 • V obytném prostoru je zákaz přepravovat jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit interiér vozidla a ohrozit bezpečnost pasažérů (k těmto účelům slouží garáž)
 • Je zakázáno používání chemického WC s jiným než speciálním toaletním papírem nebo bez rozkladové chemie
 • Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, které je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou platností od smlouvy odstoupit a požadovat dvojnásobnou částku nájemného /viz bod 3.1. Smlouvy o pronájmu movité věci (obytného automobilu) / za celou dobu nájmu /viz bod 2.1., 2.2 Smlouvy o pronájmu movité věci (obytného automobilu) /, která bude odečtena z vratné kauce

Při poškození, poruše vozidla nebo nehodě vozidla

 • Nájemce je povinen ihned telefonicky ohlásit na telefonní číslo +420 775 400 693, (+420 775 417 974) pronajímateli jakoukoliv škodu na vozidle (pouze s jeho souhlasem je možné provádět jakékoliv nákupy náhradních dílů a opravy)
 • Při nehodě nebo neoprávněném vniknutí, je nájemce povinen přivolat policii dané země, jelikož není vlastníkem obytného vozu, a požadovat od ní potvrzení o zápisu události
 • V případě nehody je nájemce povinen zakreslit postavení vozidel, zapsat iniciály dalších účastníků a poškozených, a vždy pořídit fotodokumentaci
 • Vozidlo je po celou dobu pronájmu havarijně pojištěno se spoluúčastí 5 %. Minimálně 5 000,- Kč
 • Při zavinění havárie bude použito 5 000,- Kč z kauce jako úhrada spoluúčasti pojistného
 • Pokud bude při nájemcem zaviněné nehodě poškozeno vybavení vozidla, na které se nevztahuje havarijní pojištění, bude po nájemci požadována oprava, nebo plnohodnotná náhrada
 • Jakékoliv další náklady (odtah, náklady za právní služby, překlady atd.), které vzniknou při nehodě, kterou způsobil nájemce, hradí nájemce uvedený ve smlouvě
 • V případě, že pojišťovna odůvodněně odmítne úhradu škody, škodu hradí nájemce v plné výši
 • Úhrady za jakékoliv dopravní přestupky a vymáhané pokuty budou účtovány nájemci
 • Při jakémkoliv poškození, poruše nebo nehodě vozidla, nemá nájemce právo na náhradu, nebo výměnu ze strany pronajímatele

Sazebník

 • ztráta registrační značky nebo TP 1 000,- Kč
 • ztráta klíče 3 000,- Kč
 • poškození zámku 3 000,- Kč
 • poškození boč. / střeš. okna vč. příslušenství 5 000,- Kč
 • znečištění interiéru, exteriéru (asfalt, barva, olej atd.) (indiv.) min. 5 000,- Kč
 • propálení či trvalé znečištění matrace (indiv.) min. 5 000,- Kč
 • oděrky na exteriéru a interiéru do 10 cm 5 000,- Kč
 • větší oděrky účtujeme dle náročnosti opravy-faktury servisu
 • neopravitelné proražení pneumatiky je nájemcem hrazeno v plné výši vč. servisu
 • poškození / rozbití věcí (nádobí, nábytek, ...) bude stanovena cena dle předávacího protokolu a platného sazebníku
 • veškeré poškození a ztráty se započítají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit oproti dokladu o opravě

Podmínky pronájmu obytného vozu / odstoupení od smlouvy

 • Minimální doba pronájmu 2 dny
 • Při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce se nájemné nevrací
 • Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodu
 • Při poškození a technických problémech na vozidle může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu. Veškeré uhrazené finance se vrací v plné výši na účet budoucího nájemce
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH

ONLINE REZERVACE

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.